JO-anmälan mot Granskningsnämnden

Till Riksdagens Justitieombudsman

2002-11-26

Anhållan om utredning av misstänkt jävsförhållande vid beslut fattat av Granskningsnämnden för Radio och TV

Sammanlagt elva anmälare har tidigare i år begärt att Granskningsnämnden för Radio och TV skall fälla Sveriges Televisions program Uppdrag Granskning, sedan redaktionen ifråga producerat och distribuerat en programserie, som utpekar en identifierbar person som hustrumördare och seriemördare.

Den person som på detta sätt misstänkliggjorts av den statliga televisionen är samme man, som i massmedierna brukar omtalas som den s.k. Obducenten, en deslegitimerad f.d. läkare, vilken tillsammans med en tidigare kollega, den s.k. Allmänläkaren, under en följd av år varit föremål för rättsväsendets åtgärder i anslutning till det mycket omskrivna styckmålet – fallet Catrine da Costa.

Granskningsnämnden har i beslut av den 30 oktober 2002 avvisat anmälarnas kritik av programserien (SB 680/02). Visserligen, menade Granskningsnämnden, gav Uppdrag Gransknings program intrycket att den s.k. Obducenten kunde misstänkas vara inblandad i sin hustrus död – sålunda ett påstående om brott, som aldrig behandlats i domstol – men detta misstänkliggörande var enligt nämndens mening ändå inte tillräcklig grund för en fällning. Inte heller Uppdrag Gransknings misstänkliggörande av mannen ifråga som tänkbar seriemördare föranledde någon kritik från Granskningsnämndens sida.

Det torde vara unikt i Sveriges Televisions historia att en redaktion genom en serie program tillåtits systematiskt misstänkliggöra en identifierbar person som trolig gärningsman, skyldig till allvarliga brott, vilka aldrig prövats i domstol. Granskningsnämnden har nu slagit fast att denna sorts journalistiska praxis inte kan anses strida mot de publicistiska och etiska krav, som ytterst skall styra den allmännyttiga televisionens programinnehåll.

Beslutet fattades av regeringsrådet Göran Schäder samt av ledamöterna Ingrid Edström, Susanne Ljung, Ella Niia, Agneta Ringman, Karin Nyberg Fleisher och Bo Reimer efter föredragning av handläggande juristen Helena Söderman.

Med tanke på att den person, vilken utpekas som trolig mördare i Uppdrag Gransknings programserie, under lång tid stått i centrum för en infekterad kvinnopolitisk debatt i vilken han förutsatts vara skyldig till brott som han inte dömts för, är det anmärkningsvärt att Granskningsnämnden vid sitt beslutsfattande inte eftersträvade en bättre balanserad könsfördelning i den beslutande församlingen.

Ännu mer anmärkningsvärt är emellertid att det friande beslutet fattades under ordförandeskap av regeringsrådet Göran Schäder. Denne har under 2001 deltagit i regeringsrättens beslut att avslå en begäran om resning i det uppmärksammade styckmålet för just den person, vilken i SVT:s programserie utpekas som trolig hustrumördare och seriemördare (Regeringsrättens beslut den 30 maj 2001, mål nr 8343-8344-1999). Schäder kan följaktligen antas ha haft en negativ förhandsinställning avseende denna person, vars resningsansökan gällde anklagelsen att han sjutton år tidigare skulle ha styckat en kvinnokropp tillsammans med sin f.d. kollega Allmänläkaren.

Med tanke på Granskningsnämndens uppdrag och den omständigheten att nämndens beslut inte kan överprövas i högre instans måste det kunna ställas höga krav på nämndens integritet och dess omsorg om rättssäkerheten för den enskilde.

Vi anser att nämnden i det ovan relaterade fallet brustit i frågan om respekten för den enskildes rättssäkerhet och att det föreligger ett uppenbart jävsförhållande vad avser Göran Schäders dubbla roller. Vi hemställer därför att Justitieombudsmannen prövar ärendet.

 

Stockholm den 26 november 2002

Eva Andersson
Olle Andersson
Frank Hirschfeldt
Per Lindeberg
Patrik Nyberg
Gustaf von Platen
Bengt Sköld
Carin Stenström
Maria Wilhelmson
Staffan H Westerberg

……………………………………………..

jo

JO:s beslut ang. Anmälan mot Granskningsnämnden för radio och TV,

2003-01-16, diarienummer 4219-2002

Per Lindeberg m.fl. har anmält Granskningsnämnden för radio och TV och begärt att JO skall granska nämndens handläggning av ett ärende rörande Sveriges Televisions program Uppdrag granskning. De anför bl.a. att det regeringsråd som deltagit i nämndens beslut varit jävig då han tidigare i Regeringsrätten varit med om att avslå en begäran om resning från en person som enligt anmälarna i programmet osakligt pekas ut som brottsling. I anmälan redogörs närmare för vad som har förekommit.

Jag har infordrat och granskat Granskningsnämndens för radio och TV beslut den 30 oktober 2002.
Vad som framkommit har inte gett mig anledning att vidta någon ytterligare åtgärd.

Beslut

Jag kommer inte att utreda anmälan ytterligare.

 

Nils-Olof Berggren

Thomas Lindstam

 

För kännedom till Granskningsnämnden för radio och TV